Ten etap zaczyna się od spotkań nauczyciela z uczniami i przekazania im całej idei projektu. Nauczyciel pełni wtedy również rolę inspiratora i konsultanta. Młodzi badacze, wyposażeni w specjalne notesy, komórki z dyktafonami i aparaty ruszają w teren. Pracują wtedy zazwyczaj w mniejszych podzespołach, co ułatwia pracę i zapewnia bardziej swobodną atmo6sferę podczas wywiadów. Ich zadaniem jest nagrywanie rozmów z ciekawymi ludźmi, wypożyczenie lub zgromadzenie ciekawych przedmiotów oraz stworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej swoich działań. W trakcie tych spotkań uczniowie słuchają o historii swoich rodzin, pytają o tradycje i obrzędy kultywowane kiedyś i obecnie, oglądają stare zdjęcia i pamiątki, słuchają przyśpiewek ludowych, a nawet uczą się od starszych śpiewać czy gotować tradycyjne potrawy. Podobne działania są podejmowane wobec sąsiadów, dalszych znajomych, a także wobec innych członków społeczności wiejskiej. W uzupełnieniu wywiadów z dorosłymi młodzież odwiedza również lokalne domy kultury, biblioteki, ludowe zespoły sportowe, OSP, parafie, aby odszukać tam różne ślady dokumentujące początki osadnictwa na tym terenie, a więc często również historie ich przodków. Równolegle z wywiadami oraz badaniem zasobów archiwalnych młodzież dokumentuje również współczesne zjawiska występujące w obszarze szeroko rozumianej kultury: zespoły ludowe (wokalne, muzyczne, taneczne), zespoły dziecięce i młodzieżowe i inne podejmowane działania artystyczne. Zwieńczeniem badań jest weryfikacja i porządkowanie zebranych materiałów, montowanie filmów, segregowanie zdjęć itp. Odbywają się ona na dwóch poziomach:

  • Szkolnym- przeprowadzonym przez nauczyciela wspólnie z uczniami, podczas których materiały zostają wstępnie zweryfikowane i obrobione,
  • Eksperckim- przeprowadzonym przez ekspertów merytorycznych, obejmującym weryfikację pogłębioną, z uwzględnieniem kontekstu historycznego, kulturowego, itp.

W tegorocznej edycji etap badań terenowych realizowany był w okresie październik – listopad. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami, wykorzystując rady ekspertów przygotowywali swoje wystąpienia na Konferencję Młodych Badaczy.

Uczniowie, uczestniczący w projekcie podczas etapu szkolnego