Oto ogólne efekty jakościowe projektu:

    • Wyposażenie nauczycieli, a za ich pośrednictwem uczniów, w wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań terenowych, wywiadów, ocenę zebranych materiałów oraz ich odpowiednią obróbkę edycyjną, twórcze i odpowiedzialne wykorzystywanie środków elektronicznych do upowszechniania indywidualnych i grupowych dokonań (prawo autorskie, ochrona wizerunku, itp.) – nie tylko w ramach niniejszego projektu, ale również w ramach dalszych zajęć,
    • rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie materialnych i niematerialnych przejawów dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn (wioski, gminy, mikroregionu), uchronienie ich od zapomnienia,
    • wzmacnianie tożsamości lokalnej, poczucia dumy z przejawów lokalnych i regionalnych kultur, budzenie świadomości swojego pochodzenia,
    • rozwinięcie świadomości historycznej i kulturowej u uczniów, zaszczepienie zainteresowania dziedzictwem kulturowym ich regionu, integracja międzypokoleniowa, wzmocnienie więzi rodzinnych i środowiskowych,
    • wypracowanie materiałów, umożliwiających prowadzenie dalszych badań naukowych dotyczących powstawania lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o różnorakie tradycje i obrzędy przywiezione przez osadników w konfrontacji z zastałą kulturą materialną tych ziem,

Opracowanie zawierające podsumowanie badań w projekcie oraz pogłębioną analizę naukową opracowali Dr Aleksandra Paprot-Wielopolska oraz Dr Konrad Burdyka w formie Raportu Końcowego.